Człowiek w centrum miasta inteligentnego - podsumowanie Konferencji "HUMAN SMART CITIES"

Logotypy projektu Human Smart Cities

W dniach 21-22 listopada 2023 r. odbyła się dwudniowa konferencja podsumowująca konkurs "HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców", zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie i zgromadziło przedstawicieli różnych miast i instytucji, którzy aktywnie uczestniczyli w debatach na temat inteligentnych miast i roli społeczności lokalnych w ich kształtowaniu.

Inforgrafika - Slajd z Konferencji

Otwarcia konferencji dokonała Małgorzata Jarosińska - Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Pani Minister gratulowała wszystkim beneficjentom konkursu, podkreślając wagę zaangażowania mieszkańców w proces budowania inteligentnych miast przyszłości. Tematem przewodnim konferencji było umiejscowienie człowieka w centrum inteligentnego miasta.

Otwarcie konferencji należało do Małgorzaty Jarosińskiej - Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Pani Minister gratulowała wszystkim beneficjentom konkursu, podkreślając wagę zaangażowania mieszkańców w proces budowania inteligentnych miast przyszłości. Tematem przewodnim konferencji było umiejscowienie człowieka w centrum inteligentnego miasta.

Podczas konferencji poruszono kwestię aktywnego współtworzenia i współdecydowania przez mieszkańców w kontekście rozwoju miast. Zaznaczono, że samorządy miejskie odgrywają kluczową rolę w tworzeniu przestrzeni sprzyjającej wykorzystaniu potencjału obywateli, zarówno poprzez zachęcanie do korzystania z nowoczesnych technologii, jak i umożliwianie tworzenia innowacyjnych rozwiązań społecznych.

Pojęcie "Smart City" zostało podkreślone jako kluczowe dla przyszłości miast. Mówiono o konieczności implementacji idei Smart City w odpowiedzi na rosnące potrzeby dotyczące racjonalnych rozwiązań transportowych, zarządzania energią, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i troski o środowisko naturalne. Wskazano, że rozwinięte europejskie metropolie już działają w ten sposób, ale szczególnie ważne jest promowanie inteligentnych rozwiązań w mniejszych ośrodkach.

Celem konkursu "HUMAN SMART CITIES" było wsparcie miast, zwłaszcza tych średnich, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Konkurs miał przyczynić się do wdrażania idei Smart City, tworząc miasta nowoczesne, przyjazne mieszkańcom i atrakcyjne dla inwestorów. Istotnym aspektem była również aktywna partycypacja mieszkańców w procesie kreowania rozwoju miast przy wykorzystaniu i współtworzeniu nowoczesnych technologii.

 

Na konferencji swoje doświadczenia prezentował Rafał Porada, kierownik Biura Informatycznego z miasta Przemyśl. Brał udział w panelu dotyczącym otwartych danych miejskich i ich praktycznego wykorzystania. Podczas tej dyskusji przedstawiciele różnych miast, takich jak Krosno, Kielce, Kołobrzeg, Siemianowice Śląskie, oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów, omawiali, w jaki sposób dane uzyskane dzięki rozwiązaniom z konkursu wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców i angażują społeczność lokalną.

Debatę moderował pan Szymon Ciupa, ekspert ds. Smart City i GIS. Konferencja "HUMAN SMART CITIES" stanowiła platformę do wymiany doświadczeń i inspiracji, podkreślając jednocześnie konieczność dalszego rozwoju inteligentnych miast we współpracy z obywatelami. Wspólna praca samorządów, mieszkańców i ekspertów to klucz do tworzenia inteligentnych miast, które sprostają wyzwaniom przyszłości.


SAFE CITY - BEZPIECZNE MIASTO PRZEMYŚL, JAKO ELEMENT KONCEPCJI SMART CITY (skrócony opis proejktu)

 

W pierwszym kwartale 2018 roku w Przemyślu przeprowadzono "Audyt przedwdrożeniowy pod kątem transformacji miasta Przemyśl w Smart City." Diagnoza, wykonana z uwzględnieniem najnowszych trendów w Europie, identyfikowała słabe strony miasta, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa. W odpowiedzi na te problemy zainicjowano projekt "Safe City," którego celem było stworzenie inteligentnego i bezpiecznego środowiska dla mieszkańców.

Inteligentny Monitoring Miejski (IMM) i System Sterowania Oświetleniem Ulicznym

Jednym z kluczowych elementów projektu było wprowadzenie pilotażowej instalacji systemu Inteligentnego Monitoringu Miejskiego (IMM) wraz z Inteligentnym Systemem Sterowania Oświetleniem Ulicznym. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego stało się priorytetem, a inteligentne rozwiązania, takie jak nowoczesne systemy komunikacji kryzysowej, monitoring wizyjny i analiza danych z czujników, były kluczowe w osiągnięciu tego celu.

Partycypacja Społeczna i Edukacja Mieszkańców

Projekt rozpoczęto od akcentu społecznego, przeprowadzając warsztaty z udziałem mieszkańców, służb mundurowych i innych interesariuszy, aby zidentyfikować oczekiwania związane z bezpieczeństwem miasta. Młodzież zaangażowano w BootCamp Programistyczny, gdzie skupiono się na wykorzystaniu technologii IoT w służbie bezpieczeństwa ekologicznego. Platforma Komunikacji z Mieszkańcami, wraz z aplikacją mobilną, umożliwia dwustronną komunikację, integrując społeczność z projektem.

Analiza Bezpieczeństwa i Standaryzacja Zarządzania Miastem Inteligentnym

Przeprowadzono pogłębioną analizę bezpieczeństwa miasta, w tym współpracę z mieszkańcami, organizacjami, służbami mundurowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi. Opracowano "Standardy Zarządzania Miastem Inteligentnym" mające na celu standaryzację procesów zarządzania miastem, co ma przynosić wymierne korzyści w obliczu wyzwań, przed którymi stoi Przemyśl.

Edukacja i Wizyty Studyjne

Projekt skupił się także na edukacji mieszkańców i pracowników urzędu poprzez wizyty studyjne w innych miastach, gdzie zdobywano wiedzę i doświadczenie z zakresu strategii miast inteligentnych. Wizyty te zaowocowały partnerstwami nieformalnymi oraz raportami podsumowującymi, prezentującymi dobre praktyki obserwowane w odwiedzonych miejscach.

Cyfryzacja Infrastruktury Miejskiej i Bezpieczeństwa

Projekt "Safe City" obejmował również cyfryzację zarządzania infrastrukturą miejską i bezpieczeństwem, w tym instalację inteligentnego monitoringu miasta, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED i budowę infrastruktury krytycznej, takiej jak linia światłowodowa. System dozoru wizyjnego, dostosowany do inteligentnej analizy danych, umożliwia wykrywanie zagrożeń i sterowanie oświetleniem w sposób autonomiczny.

Podsumowanie i Inspiracja dla Innych Miast

Projekt "Safe City" w Przemyślu stanowi kompleksowe podejście do transformacji w kierunku Smart City, koncentrując się na bezpieczeństwie, partycypacji społecznej, edukacji i cyfryzacji. Zrealizowane działania stają się źródłem dobrych praktyk, mogących stanowić inspirację dla innych miast, które dążą do inteligentnego rozwoju i poprawy jakości życia swoich mieszkańców.