Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna - nabór uzupełniający na listę rezerwowych

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Przemyśla i Radymna” obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”- nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE- REACT-EU.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przedłużeniu terminu składania ankiet doboru technicznego na zakup i montaż kotłów na biomasę (pellet). Kotły te mogą zastąpić Państwa dotychczasowe piece na paliwa stałe. Będą to urządzenia efektywne ekonomicznie
i ekologiczne (kotły klasy 5), a ich montaż wpłynie na poprawę jakości powietrza w Przemyślu.

Ankiety doboru technicznego stanowią deklarację udziału w projekcie na podstawie, której sporządzona zostanie umowa udziału w projekcie.

 

Szacowane korzyści dla Państwa obrazuje poniższa tabela:

rodzaj instalacji OZE

moc instalacji [kW]

Wkład własny

mieszkańca

Szacowana wartość rynkowa

Wysokość dofinansowania dla mieszkańca

Kotły na biomasę

10

4 960,00 zł

18 360,00 zł

13 400,00 zł

20

5 250,00 zł

19 440,00 zł

14 190,00 zł

30

5 990,00 zł

22 140,00 zł

16 150,00 zł

 

Termin naboru uczestników na listę rezerwową kończy się w dniu 22.04.2022 r. O dacie złożenie decyduje:

- w przypadku złożenia poczta tradycyjną decyduje data stempla pocztowego,

- w pozostałych przypadkach decyduje data wpływu do urzędu.

Ankietę doboru technicznego można złożyć osobiście w budynku głównym Urzędu Miejskiego
w Przemyślu na kancelarii ogólnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres: http://kancelaria@um.przemysl.pl

W przypadku przesyłania ankiety mailem należy pamiętać, aby był to skan podpisany przez upoważnioną osobę, plik załącznika musi być nazwany w następujący sposób „nazwisko_ imię_ adres_ ankieta rezerwa”  (kolejność wpisywania danych jest ważna). Takie same dane należy umieścić w tytule maila.

 

solar-energy-gcb1f94706_1920.jpeg

 

Wszelkich informacji w w/w zakresie udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju, Inwestycji
i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, tel. 16 675 20 68.

 

PDFAnkieta_doboru OZE_Przemysl_KOTŁY_NA_BIOMASE.pdf