Eurobarometr: ponad 80 proc. Europejczyków popiera cyfryzację

Parlament Europejski wraz z Radą UE i KE przygotowują projekt europejskiej deklaracji w sprawie praw i zasad cyfrowych. Ma ona promować transformację cyfrową kształtowaną przez wspólne wartości europejskie i ukierunkowaną na człowieka wizję zmian technologicznych.

W najświeższym badaniu Eurobarometru przeanalizowano, w jaki sposób obywatele Unii postrzegają przyszłość narzędzi cyfrowych i internetu, a także spodziewany wpływ, jaki internet oraz produkty i usługi cyfrowe będą miały na ich życie w perspektywie 2030 roku. Badanie objęło 26 530 respondentów z 27 państw członkowskich UE.

monitory komputerowe i ciągi cyfr 01

Wyniki badania pokazują, że ponad ośmiu na dziesięciu Europejczyków (81 proc.) uważa, że do 2030 r. narzędzia cyfrowe i internet będą odgrywały ważną rolę w ich życiu. Ponad 80 proc. obywateli Unii uważa, że korzystanie z nich przyniesie co najmniej tyle samo korzyści co niedogodności. Tylko niewielka mniejszość (12 proc.) spodziewa się, że w perspektywie 2030 r. z korzystaniem z narzędzi cyfrowych i internetu wiązać się będzie więcej niedogodności niż korzyści.

Ponad połowa (56 proc.) ankietowanych obywateli Unii obawia się cyberataków i cyberprzestępstw, takich jak kradzież danych osobowych i ich wykorzystanie w nielegalnych celach, złośliwe oprogramowanie czy też phishing. Ponadto ponad połowa (53 proc.) z nich wyraziła również obawy o bezpieczeństwo i dobrostan dzieci w internecie, a blisko połowę (46 proc.) obywateli UE niepokoi to, w jaki sposób ich dane osobowe i informacje są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa lub organy administracji publicznej. Około jedną trzecią (34 proc.) Europejczyków martwi to, że trudno jest im „odstawić” internet i znaleźć właściwą równowagę między życiem online a offline, a około jedna czwarta (26 proc.) jest zaniepokojona trudnościami w nabyciu nowych umiejętności cyfrowych niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Około jeden na pięciu (23 proc.) obywateli Unii jest również zaniepokojony wpływem, jaki produkty i usługi cyfrowe wywierają na środowisko.

Wyniki badania wskazują, że większość obywateli Unii uważa, że UE dobrze chroni ich prawa w środowisku internetowym. Jednocześnie znaczna liczba (niemal 40 proc.) obywateli Unii nie jest świadoma, że przysługujące im prawa takie jak wolność wypowiedzi, prywatność czy niedyskryminacja powinny być przestrzegane również w internecie, przy czym w sześciu państwach członkowskich UE myśli tak ponad trzech na czterech ankietowanych. Niemniej jednak zdecydowana większość obywateli Unii uważa, że warto posiadać większą wiedzę o tych prawach.

Znaczna większość (82 proc.) obywateli Unii sądzi, że korzystne byłoby, gdyby Unia Europejska określiła i promowała wspólną europejską wizję praw i zasad cyfrowych. Zasady te powinny mieć realny wpływ na obywateli. Na przykład dziewięciu na dziesięciu (90 proc.) ankietowanych opowiada się za przyjęciem zasady, zgodnie z którą wszyscy, w tym osoby z niepełnosprawnościami lub zagrożone wykluczeniem, powinni móc korzystać z łatwo dostępnych i przyjaznych dla użytkownika cyfrowych usług publicznych. Obywatele chcą otrzymywać jasne informacje o warunkach, które mają zastosowanie do ich połączenia z internetem, mieć dostęp do internetu za pośrednictwem przystępnego cenowo i szybkiego łącza oraz mieć możliwość korzystania z bezpiecznej i wiarygodnej tożsamości cyfrowej zapewniającej dostęp do szerokiej gamy publicznych i prywatnych usług online.

źródło: samorzad.pap.pl