Automat zamiast urzędnika. System sam zamelduje i wyda zaświadczenie z rejestru

Wprowadzenie w pełni transakcyjnego, tj. bez udziału urzędnika, sposobu meldowania na pobyt stały lub czasowy oraz automatyzacja wydawania zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego – to niektóre z rozwiązań zaproponowanych przez ministra cyfryzacji.

zdjęcie ilustracyjne - człowiek przy laptopie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Regulacja przygotowuje podstawy prawne pod dalszy rozwój e-usług umożliwiając obsługę wielu spraw urzędowych w pełni transakcyjnie, tj. bez udziału urzędnika.

W ocenie skutków regulacji zwrócono uwagę, że przewidziane w projekcie zmiany są m.in. odpowiedzią na wprowadzone ograniczenia epidemiczne i konieczność minimalizowania kontaktu z innymi osobami oraz zachowywania dystansu społecznego.

„Niezwykle ważne jest by obywatele dysponowali możliwością realizacji podstawowych spraw urzędowych zdalnie, przy pomocy prostych, intuicyjnych  i dedykowanych konkretnym czynnościom usług elektronicznych. Realizacja części spraw niewątpliwie nie wymaga by były one prowadzone wyłącznie w formie tradycyjnej (papierowej) i z powodzeniem można przenieść je do elektronicznych kanałów komunikacji oraz systemów elektronicznego obiegu dokumentów” – czytamy w uzasadnieniu projektu.Obywatel dowie się online kto przetwarza jego dane
Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie nowej formy uzyskiwania przez osobę, której dane dotyczą lub przez rodzica informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane ich dzieci zostały ujawnione z Rejestru Dowodów Osobistych w stosunku do aktualnych możliwości uzyskania takich informacji. 

Aktualnie takie informacje przekazuje minister właściwy do spraw informatyzacji w postaci papierowej lub dokumentu elektronicznego. 

Nową projektowaną formą uzyskania informacji o odbiorcach będzie elektroniczna usługa transakcyjna umożliwiająca samodzielne pobranie takich informacji, poprzez zautomatyzowanie tego procesu, bezpośrednio z logów rejestru PESEL na skutek skierowania zapytania przez osobę, której dane dotyczą lub rodzica, w zakresie danych dziecka. 

Meldunek bez urzędnika

Projekt wprowadza też nową formę rejestracji zameldowania, wymeldowania stałego i czasowego oraz wyjazdu i powrotu z wyjazdu za granicę. 

Obok możliwości zgłoszenia w postaci papierowej i dokumentu elektronicznego wysłanego do organu gminy celem jego obsłużenia, regulacja przewiduje możliwość transakcyjnej rejestracji wymienionych zdarzeń tj. automatycznie w systemie na skutek wysłania zgłoszenia przez osobę fizyczną. 

W procesie tym nie będzie już potrzebny udział urzędnika weryfikującego zgłoszenie, co ma wpłynąć na oszczędność czasu obsługi rejestracji zdarzenia i skrócić czas oczekiwania na rejestrację zdarzenia. Przyczyni się też do obniżenia kosztów realizacji zadań zleconych. 

Jednak, aby skorzystać z takiej formy zgłoszenia konieczne będzie spełnienie określonych warunków. I tak w przypadku zameldowania transakcyjna forma zgłoszenia możliwa będzie wyłącznie dla osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu, w którym następuje zameldowanie.

Do weryfikacji tych danych system będzie wykorzystywał zasoby informacyjne elektronicznego systemu ksiąg wieczystych. Dzięki temu wnioskodawca nie będzie już musiał pozyskiwać i dołączać do zgłoszenia dokumentu, z którego wynika jego tytuł prawny do lokalu. 

Usługa umożliwi też zameldowanie osoby niepełnoletniej jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską zgłaszającego widnieje informacja o numerze PESEL rodzica dokonującego zameldowania. 

Automatyzacja aktów stanu cywilnego

Projekt umożliwi także automatyzację pobierania zaświadczeń o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym bezpośrednio z rejestru  na skrzynkę ePUAP wnioskodawcy. 

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, „są to dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego i urzędnik je wydający nie ingeruje w ich treść. Stąd też nie ma przeszkód do dalszej automatyzacji ich wydawania”. 

Zaświadczenia będą wydawane nieodpłatnie i opatrywane pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji weryfikowaną przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. 

Oznacza to m.in. zniesienie opłaty skarbowej, którą obecnie ponoszą mieszkańcy chcący uzyskać zaświadczenie z Rejestru Stanu Cywilnego.

„W związku z automatyzacją procesu nie ma przesłanek do obciążania obywateli opłatami, które rekompensowałyby organowi koszt realizacji zadania, bowiem koszt ten przez organ nie będzie ponoszony” – zaznaczono w uzasadnieniu.

źródło informacji: samorzad.pap.pl

Obraz Free-Photos z Pixabay