Zakończyły się pierwsze warsztaty Safe City Przemyśl

Zakończył się kolejny etap realizacji projektu „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City”, a była nim część warsztatowa skierowana do urzędników. Podczas dwudniowego (9-10 września) spotkania pn. Safe City Przemyśl blisko 20 pracowników odpowiedzialnych za różne gałęzie życia w naszym mieście zdobywało wiedzę niezbędną do realizacji projektu.

- Gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy w ramach organizacji jest bardzo trudne, zarówno w miastach, jak i w organizacjach biznesowych. Wszyscy mamy problem z tym, aby efektywnie katalogować i przekazywać sobie wiedzę. To jest kwestia stałego podnoszenia kompetencji pracowników samorządowych, ale i samych mieszkańców – wprowadził do tematu warsztatów uczestników Szymon Ciupa ekspert z doświadczonej na rynku smart city firmy SmartFactor prowadzącej warsztaty.

smart_safe_1.jpeg

Zarówno warsztaty, jak i ankieta która wkrótce zostanie przeprowadzona, służą wypracowaniu konkretnych wniosków i rekomendacji, które znajdą się w raporcie Safe City Przemyśl. Na zakończenie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt oraz wydarzenie dla młodych, zdolnych programistów, z którymi eksperci będą się dzielić wiedzą techniczną.

W trakcie warsztatów poruszono kilka obszarów związanych z ze złożoną problematyką bezpieczeństwa w mieście:

  • Bezpieczeństwo publiczne (przestępczość, wykroczenia, pożary, policja, Straż Miejska, przestrzeń publiczna, monitoring wizyjny)
  • Bezpieczeństwo społeczne (narkomania, alkoholizm, bezdomność, samobójstwa, ubóstwo)
  • Bezpieczeństwo środowiskowe (gwałtowne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, epidemie, epizootie, powodzie, pożary naturalne, osuwiska)
  • Bezpieczeństwo komunikacyjne (transport drogowy, transport kolejowy, transport indywidualny)
  • Bezpieczeństwo infrastruktury (drogi, woda, gaz, ciepło, telekomunikacja i teleinformatyka)
  • Bezpieczeństwo zdrowotne (ratownictwo medyczne, podmioty lecznicze, stan sanitarny miasta, stan epidemiczny miasta

smart_safe_2.jpeg

Warsztaty miały swój wymiar teoretyczny, jak i praktyczny. Obok wprowadzenia bazującego na przykładach dobrych praktyk w poszczególnych obszarach, zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji, uczestnicy przygotowywali diagnozę stanu bezpieczeństwa Przemyśla w tych dziedzinach i opracowywali wnioski do jego zmian, poprawy oraz konkretne rozwiązania. Poszczególne obszary opracowywane były przy pomocy ekspertów z firmy Smart Factor – wspomnianego Szymona Ciupy eksperta ds. smart city, Sergiusza Parszowskiego eksperta ds. bezpieczeństwa oraz Rafała Batkowskiego.

smart_safe_7.jpeg

We wspomnianym raporcie znajdzie się diagnoza poziomu bezpieczeństwa Przemyśla, ocena porównawcza bezpieczeństwa w Przemyślu wobec innych miast, tutaj również znajdzie się ocena bezpieczeństwa dokonana przez uczestników warsztatów – zarówno urzędników, jak i mieszkańców. Przedstawiony zostanie także stan bezpieczeństwa zawarty w dokumentach strategicznych i analiza SWOT pod kątem bezpieczeństwa oraz ocena dojrzałości zarządzania bezpieczeństwem w naszym mieście. W raporcie zawarte zostaną w końcu rekomendacje i wnioski dotyczące zmian w zarządzaniu i usługach w poszczególnych obszarach tematycznych, wykorzystania technologii cyfrowych. Znajdzie się w nim także katalog dobrych praktyk, w odniesieniu do standardów przyjmowanych przez inne organizacje i miasta.

smart_safe_0.jpeg

W tym miesiącu odbędą się jeszcze dwa warsztaty dla mieszkańców Przemyśla – przedstawicieli zarządów osiedli i instytucji oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście. Odbędą się także warsztaty dla przedstawicieli innych miast, służące wymianie doświadczeń i być może nawiązaniu współpracy.

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk