Działania projektowe

belka2021.png

Celem projektu jest przygotowanie innowacyjnej koncepcji Safe City: Inteligentnego Monitorowania Miasta (IMM) i Systemu Inteligentnego Oświetlenia, w tym jej testowe wdrożenie dla Przemyśla, przy wykorzystaniu doświadczeń krajowych i międzynarodowych.

Faza I.


Pogłębiona analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa miasta, w oparciu o przeprowadzony audyt, pokazujący problemy miasta i możliwości ich rozwiązania za pomocą nowoczesnych technologii. Potrzebne są dodatkowe prace nad audytem w celu pogłębionej analizy instalacji systemu IMM i możliwości jego rozbudowy. Innym z tematów badawczych będzie ocena systemu oświetlenia i możliwości powtórnego wykorzystania instalacji elektrycznej jako instalacji ostatniej mili dla systemów oświetleniowych. Pogłębiony audyt i ekspertyzy wraz z rekomendacjami będą podstawowym źródłem dla opracowania szczegółowej koncepcji projektu.

Miasto Przemyśl zakłada realizację koncepcji Safe City bazującej na:

a) INTELIGENTNYM MONITOROWANIU ZDARZEŃ - System IMM zakłada poszerzone możliwości monitorowania obrazu. Poza zwykłym kanałem monitorowania obrazu, pozwoli to na lepsze zarządzanie miastem w obszarze bezpieczeństwa i przetwarzanie informacji z kamer w celu zgłaszania alertów o:

  • niebezpiecznych zdarzeniach na drogach - włamania do samochodów, kolizje, złe parkowanie czy odczyt numerów rejestracyjnych samochodów;
  • niebezpiecznych zdarzeniach na chodnikach - bójki, rozboje, pozostawione bez opieki przedmioty.

b) INTELIGENTNYM ZBIERANIU DANYCH - uzyskane dane będą integrowane i analizowane z minimalnym opóźnieniem czasowym. Daje to możliwość podjęcia reakcji przez służby miejskie i przekazania informacji o niebezpiecznych zdarzeniach do obywateli. Mają oni możliwość na etapie Projektu wyboru (w ramach dialogu społecznego) zakresu monitorowanych zmiennych, a także partycypowania we współtworzeniu inteligentnego miasta (3.0 Human Smart City).

c) INTELIGENTNYM OŚWIETLENIU - system IMM zostanie zintegrowany z inteligentnym energooszczędnym oświetleniem ulicznym LED z wielostopniową redukcją mocy (smart grids), którego głównym zadaniem będzie podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i optymalizacja oświetlenia zgodnie z potrzebami mieszkańców, z możliwością zbudowania mechanizmu aktywnej partycypacji (informacja zwrotna od mieszkańców), oraz z wbudowanym systemem monitorowania awarii. Uwzględnienie tego aspektu pozwoli w dłuższej perspektywie na częściowe finansowanie inwestycji ze środków ochrony środowiska, ponieważ wpływa zarówno na spadek emisji CO2, jak i na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska światłem ulicznym. Dodatkowo przy każdej lampie będzie zainstalowany beacon umożliwiający miastu przeprowadzanie gier miejskich oraz nadajnik wifi umożliwiający bezpłatne połączenie z internetem.

d) INTELIGENTNYM RUCHU - system IMM umożliwi zarządzanie i monitorowanie natężeniem ruchu pieszego i kołowego (zbierania profili ruchu), co pozwoli na zbudowanie mapy natężenia ruchu i dobowych profili ruchu (inteligentne rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności). Mapa będzie stanowić cenne źródło wiedzy o mobilności mieszkańców, które może posłużyć m.in. do planowania lokalizacji inwestycji, a także analizy korzystania przez mieszkańców z instytucji miejskich.

Główne efekty działania systemu to:

  • poprawa bezpieczeństwa w mieście;
  • podniesienie wydajności pracy operatorów monitoringu i efektywności monitorowania miasta;
  • wzrost możliwości reagowania na zdarzenia w czasie rzeczywistym;
  • poprawa efektywności energetycznej oświetlenia i redukcja zanieczyszczenia środowiska światłem

Faza II.


Wypracowanie strategii komunikacji z mieszkańcami i skonsultowanie z obywatelami założeń systemu IMM, w tym jego dopasowanie do potrzeb i możliwości angażowania społeczności lokalnej. W tym celu planowane jest stworzenie dedykowanego serwisu informacyjnego z możliwością konsultacji społecznych i komunikacji z mieszkańcami w sprawach uchwalanych dokumentów, który umożliwi wymianę doświadczeń, przedstawiania problemów, incydentów i pomysłów dotyczących zakresu funkcjonalnego systemu IMM przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury.

Faza III.


Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych systemu, które będzie można upowszechnić i przetestować w ramach pilotażu. Po wypracowaniu założeń dotyczących Inteligentnego Monitoringu Miejskiego, a także skonsultowaniu ich z oczekiwaniami ze strony mieszkańców, Wnioskodawca planuje przygotować roczny pilotaż, którego celem będzie sprawdzenie w rzeczywistych warunkach stworzonych rozwiązań. W tym celu przygotowana zostanie instalacja, na której zostaną przeprowadzone m.in. badania B+R i testy integracyjne systemu IMM oraz Inteligentnego Oświetlenia w warunkach rzeczywistych. Po testach powstanie Raport Końcowy podsumowujący projekt i przedstawiający wypracowane dobre praktyki. W trakcie realizacji projektu zostaną opracowane dokumenty przetargowe, studia wykonalności i dokumentacja techniczna.

logo_png_duze_HSC.png