Human Smart Cities

belka2021.png

Konkurs „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” ogłoszony został w roku 2017 przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wtedy to rozpoczął się pierwszy etap podczas, którego miasto Przemyśl przygotowało i złożyło fiszkę projektu pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City”. Pomysł przedstawiony w fiszce zyskał uznanie konkursowej komisji oceniającej. W drugim etapie złożony został wniosek, w którym bardziej szczegółowo zostały opisane działania związane z docelową realizacją przedsięwzięć i działań.

W I kwartale 2018r. przeprowadzono w Przemyślu "Audyt przedwdrożeniowy pod kątem transformacji miasta Przemyśl w Smart City". W ramach audytu została przedstawiona diagnoza miasta pod kątem transformacji w miasto inteligentne, bezpieczne dla jego mieszkańców. Diagnoza została wykonana w odniesieniu do najnowszych trendów implementacji idei miasta inteligentnego w Europie. W wyniku przeprowadzonych badań określone zostały słabe strony w obszarze bezpieczeństwa.

Odpowiedzią na powyższe problemy jest niniejszy projekt, którego przedmiotem jest instalacja systemu Inteligentnego Monitoringu Miejskiego (IMM) wraz z Inteligentnym System Sterowania Oświetleniem Ulicznym. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego jest jednym z podstawowych celów dla władz w Przemyślu. Istota problemu została także odzwierciedlona w "Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024 - Wdrożenie” (Zał. nr 3 do Uchwały 27/2014). Zgodnie z audytem zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców stanowi jedną z fundamentalnych zasad Smart City. Coraz większą rolę mają tu do spełnienia inteligentne rozwiązania, w tym nowoczesne systemy komunikacji w sytuacjach kryzysowych, monitoring wizyjny czy analiza danych z czujników. Potwierdzeniem ważności bezpieczeństwa jest Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 przyjęty uchwałą nr 128/2018 z dn. 21.08.2018. Autorzy Programu zwracają uwagę, że wśród potrzeb w sferze społecznej jednym z celów jest podniesienie bezpieczeństwa. Te wszystkie czynniki powodują, że potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla pracowników służb miejskich w postaci IMM. Aktualnie funkcjonujący system monitoringu, składający się z 16 kamer, służy wyłącznie do rejestrowania obrazu i przetwarzania informacji przez strażników miejskich.

Założenia strategiczne i dane statystyczne dot. przestępczości wskazują na potrzebę udzielenia wsparcia dla pracowników służb miejskich. Poprawa bezpieczeństwa to nie jedyna korzyść płynąca z tego rodzaju inwestycji. Projektowany system pozwoli także kontrolować stan infrastruktury miejskiej, prognozować stan środowiska, a uzyskane dane będą skarbnicą wiedzy dla zainteresowanych stron.

Human Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców

logo_png_duze_HSC.png

Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy  jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

Ze względu na pilotażowy charakter przewidywanych efektów konkursu, wdrażanych rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, nie mniej ważne jest upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie wśród różnych interesariuszy oraz innych miast o podobnych uwarunkowaniach. W tym celu podczas realizacji projektu zaplanowane zostały działania o charakterze edukacyjnym. Ich celem jest  upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowanych inteligentnych rozwiązań oraz pomoc innym samorządom szczebla powiatowego w budowie inteligentnego miasta.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną warsztaty dla obszaru związanego z tematyką Safe City. Warsztaty będą obejmowały analizę potencjału możliwych do zastosowania rozwiązań, w tym ich analizę SWOT. W warsztatach wezmą udział pracownicy Urzędu Miejskiego w  Przemyślu oraz jednostek miejskich, mieszkańcy i eksperci zewnętrzni reprezentujący środowiska naukowe, biznes, organizacje pozarządowe, a także włodarze, pracownicy i mieszkańcy innych miast o zbliżonych problemach. Wynikiem przeprowadzonych warsztatów będzie ustalenie celów i kierunków wizyt studyjnych, a także koncepcji funkcjonowania systemu informacyjnego w celu wymiany doświadczeń nt. wypracowanych efektów. Dodatkowo organizowane będą bootcampy umożliwiające w krótkim czasie pozyskanie wiedzy i możliwości jakie niesie za sobą IoT.

Kolejny etap działań zostanie w pełni poświęcony zidentyfikowaniu dobrych praktyk w ramach Smart City. Planowane jest odbycie kilku wizyt studyjnych w miastach, które z powodzeniem wdrażają inteligentne rozwiązania z zakresu Safe City. Po każdej wizycie studyjnej wypracowany zostanie raport podsumowujący, prezentujący wdrożone w tych miastach dobre praktyki związane z koncepcją projektu oraz z innymi obszarami Smart City. Raporty będą zawierały rekomendacje do wykorzystania podczas wypracowywanych rozwiązań w Przemyślu. Etap zakończony zostanie konferencją podsumowującą dotychczasowe wyniki prac.

Efektem powyższych działań edukacyjnych będzie wymiana doświadczeń z ekspertami, wizyty studyjne urzędników oraz zaangażowanie lokalnej społeczności pozwalające na identyfikacje dobrych praktyk oraz na dzielenie się doświadczeniami w zakresie wdrażania inteligentnych rozwiązań w obszarach związanych z bezpieczeństwem miasta. Dzięki zaplanowanym działaniom możliwe będzie opracowanie Dokumentacji Podsumowującej realizację Projektu, przedstawiającej wypracowane dobre praktyki i doświadczenia.


Przygotował: Rafał Porada
logo_png_duze_HSC.png