O projekcie

belka2021.png

Projekt pn. „Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City.” – realizowanego w ramach konkursu dla samorządów „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” dofinansowanego w formie dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem projektu jest zbudowanie Inteligentnego Monitoringu Miejskiego (IMM), połączonego z systemem oświetlenia miejskiego wyposażonego w mechanizm rozdysponowania danych po różnych służbach publicznych. Dzięki przeprowadzonej integracji, elementy infrastruktury miejskiej będą mogły wzajemnie wykorzystać swoje funkcjonalności, a co za tym idzie miasto i jego mieszkańcy zyskają efekt synergii: zwiększony poziom bezpieczeństwa w wyznaczonych przestrzeniach oraz generowanie dodatkowych oszczędności dzięki wykorzystaniu oświetlenia LED. Pilotażowe przestrzenie miejskie (np. ulice, ronda, parkingi) zostaną wybrane w drodze analiz ekspertów z Zespołem Projektu ze strony Urzędu miasta oraz w konsultacji z mieszkańcami. Ważną składową projektu będzie wykorzystanie oświetlenia LED prowadzącego do znaczącej redukcji wydatków na energię elektryczną i zmniejszenia obciążenia dla środowiska (niższa emisja CO2 i zanieczyszczenia światłem). Przygotowywany pilotaż pozwoli na innowacyjne podejście w 3 sferach:

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez połączenie obrazu i światła w jeden wspólny system. Celem jest stworzenie rozwiązania, które wykorzystując informacje z kamer (ruch, wypadek, odróżnienie pieszych od samochodów, bójka, dym, incydent) pozwoli na takie wykorzystanie światła, które zwiększy bezpieczeństwo w danej przestrzeni (np. mocniejsze światło uzależnione od intensywności ruchu, zwiększenie w miejscu w którym ma miejsce wypadek/bójka - tak by dać sygnał odpowiednim służbom).
  2. Stworzenie inteligentnego systemu monitoringu miejskiego, który przetwarza automatycznie informacje gromadzone przez kamery. Wykorzystanie algorytmów przetwarzania obrazu pozwoli na szybszą (aktywną) reakcję na zdarzenia występujące w zasięgu kamer. Ograniczenie "czynnika ludzkiego" w analizie obrazu z wielu kamer wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa miasta. Informacja wizyjna może być współdzielona przez różne służby (np. straż miejska, energetyka) i dopasowana do ich potrzeb.
  3. Zastosowanie kamer na słupach lamp ulicznych pozwoli na elastyczny dobór strategii działania punktu świetlnego i maksymalizacji oszczędności, przy warunkach zadanych przez mieszkańców, z zachowaniem normy PN-EN 13201:2007, a także na wykrywaniu awarii, jeśli poziom światła odbierany przez kamerę jest inny od założonego.

Innowacje w zakresie rozwiązania technicznego:

  • zbudowanie sieci inteligentnego monitoringu z pogłębionymi możliwościami automatycznej analizy obrazu, zależnie od wyłonionych wcześniej kierunków;
  • inteligentne algorytmy wielokryterialnej optymalizacji profilu działania punktu świetlnego i zespołu punktów świetlnych;
  • zastosowanie informacji z kamer i informacji o natężeniu ruchu do optymalizacji sterowania oświetleniem;
  • wykorzystanie światłowodowej sieci WAN do koncentracji informacji z monitoringu oraz ocena możliwości wykorzystania technologii Broadband over Power Lines jako łącz ostatniej mili w obrębie obwodu oświetleniowego

Efektem projektu będzie nie tylko zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, ale także wzrost zaangażowania obywateli w zarządzanie przestrzenią miejską. Pośrednim wynikiem projektu będzie także redukcja emisji CO2 (gospodarka niskoemisyjna), zmniejszenie kosztów utrzymania i obsługi nowoczesnych opraw LED, a także budowa systemu bezpieczeństwa publicznego w oparciu o sieć monitoringu. Kolejnym rozpoznanym w ramach projektu kierunkiem będzie możliwość użycia istniejącej instalacji elektrycznej jako instalacji internetu ostatniej mili.


Wartość całkowita projektu: 1 341 370,00 zł
Wkład Gminy Miejskiej Przemyśl: 134 137, 00 zł

logo_png_duze_HSC.png